Общинска Служба Земеделие

Съобщение

Категория: Общинска Служба Земеделие Създадена на Четвъртък, 07 Юли 2022 10:04 Последно обновена на Четвъртък, 07 Юли 2022 10:04 Публикувана на Четвъртък, 07 Юли 2022 10:04 Посещения: 730

Уважаеми земеделски стопани,

 Собствениците на земеделски земи декларират в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията по чл. 69 от ППЗСПЗЗ.

 Декларацията  се подава за една стопанска година по образец, утвърден от Министъра на земеделието  в срок до 31 юли 2022г.  лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година.

Всеки от съсобствениците може да подаде декларация и тя ползва всички съсобственици.

Ползвателите на земеделски земи  подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37в ЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва или да не участва в масиви за ползване по споразумение.