Наредби на Общински съвет Калояново.

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
НАРЕДБА № 10 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА-отменена с Реш.№345/28.02.2019 г. прието с протокол № 49/28.02.2019 г. Написана от admin 3448
НАРЕДБА № 11 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Написана от admin 3562
НАРЕДБА № 12 за изграждане и опазване на зелената система Написана от admin 3896
Наредба № 13 За управление на отпадъците Написана от admin 4304
НАРЕДБА № 14 за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Калояново Написана от admin 5117
НАРЕДБА № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета Написана от admin 4646
НАРЕДБА № 16 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ Написана от admin 5082
НАРЕДБА № 17 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И РЕГИСТРАЦИЯТАНА ДОМАШНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Написана от admin 4495
Наредба № 18 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Написана от admin 8354
НАРЕДБА № 19 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ Написана от admin 7351
Наредба № 20 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Написана от admin 5109
НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Написана от admin 4750
НАРЕДБА №2 за организацията на движението по общинските пътища и улици в населените места на територията на Община Калояново Написана от admin 4531
Наредба №5 - Концесии Написана от admin 4491
НАРЕДБА №8 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях Написана от admin 4636
НАРЕДБА №9 ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Написана от admin 5886
Наредба за гробищните паркове /гробищата/ на територията на Община Калояново Написана от Admin 606
Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Калояново Написана от Admin 6108
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Написана от Admin 3966
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Написана от Admin 2983
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Написана от admin 4841
Наредба за управление на общинските пътища Написана от Admin 2983
Правилник за организацията и дейността на ОбС Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1213