Информация за Калояново

Категория: Uncategorised Създадена на Събота, 01 Януари 2011 02:00 Последно обновена на Петък, 16 Септември 2016 03:08 Публикувана на Сряда, 04 Януари 2012 05:06 Посещения: 3130281

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
INFORMATION ABOUT MUNICIPALITY OF KALOYANOVO

 

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО е обособена като самостоятелна административна единица през 1979г. Официалният празник на Общината е празникът "Свети Дух", честван по източно православния календар в дните между края на месец май и средата на месец Юни.
Разположена в северната част на Горнотракийската низина на площ 347 кв. км, общината е част от Пловдивска област и включва освен общинския център Калояново още 14 села - Бегово, Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлий, Дълго Поле, Житница, Иван Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и Черноземен. Граничи с общините Брезово, Карлово, Марица, Раковски, Съединение и Хисаря.
Населението на общината към момента наброява 12800 души.
Община Калояново е с важно транспортно-географско местоположение. През територията й минават основните пътни артерии, свързващи Северна и Южна България, респективно страните от Североизточна Европа и Скандинавието с Турция и Близкия Изток. През шест от селищата минава ЖП линията Пловдив-Карлово, а през други три - линията Пловдив-Хисаря. 
Калояново се намира на 24 км. от областния център Пловдив и на 16 км. от автомагистрала "Тракия", свързваща Западна Европа с Близкия Изток.

MUNICIPALITY OF KALOYANOVO is established as an independent unit on 1979. The public holiday of the Municipality is Whitsuntide, whitch in accordance with the orthodox calendar is celebrated in the days between the end of May and the middle of June. Situated in the north part of the Upper Thracian plain, covering area of 347 sq. km., the municipality is part of the region of Plovdiv and consists of the municipal center Kaloyanovo, and 14 settlements as well - Begovo, Glavatar, Gorna Mahala, Dolna Mahala, Duvanlii, Dalgo Pole, Zhitnitsa, Ivan Vazovo, Otets Paisievo, Pesnopoy, Razhevo, Razhevo Konare, Suhozem and Chernozemen.   

Up to the present moment the population of the municipality amounts to 12800 people. Municipality of Kaloyanovo has an important transport-geographic position. The main thoroughfares, which connect the north and south part of Bulgaria, respectively the countries from North-East Europe and Scandinavian countries with Turkey and the Near East pass through its territory. The railway road Plovdiv-Karlovo passes through six of the settlements and the railway road Plovdiv-Hisarya passes through other three settlements.

Kaloyanovo is situated 24 km. from the regional center Plovdiv and 16 km. from "Trakia" highway, which connects Western Europe with Near East.