Проекти на общината

Осигуряване на топъл обяд в община Калояново

Категория: Проекти на общината Създадена на Събота, 10 Септември 2016 14:05 Последно обновена на Събота, 03 Декември 2016 16:07 Публикувана на Събота, 10 Септември 2016 14:05 Посещения: 3729

 От 26.09.2016 г. стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Калояново“, по Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Топъл обяд ще се предоставя в работните дни от седмицата за периода 26.09.2016 г. до 30.04.2017 г. на 90 потребители от следните целеви групи:

Основната целева група:

 1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП;
 2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
 3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.


  Допълнителна целева група:
  1. Лица и семейства подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
  2. Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, по чл.10а от ЗСПД;
  3. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето;
  4. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл.16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.

 

Необходими документи, които се изискват от кандидат-потребителите са Приложение № 2 „Заявление – декларация”  по образец и копие от документ за самоличност.

Заявления ще се приемат в Центъра за услуги и информация на гражданите в община Калояново до 17:00 ч. на 15.09.2016 г.

Комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Калояново ще разгледа всички постъпили в срок заявления и ще класира бенефициентите.

Списъкът с одобрените бенефициенти ще бъде изложен на информационното табло на входа на Общинска администрация Калояново, входовете на кметствата по населените места и на интернет страницата на Община Калояново на 19 септември 2016 год.

Прикачания:
ФайлОписаниеАвторРазмер на файла:
Свали този файл (Прил.2_Заявление-декларация.pdf)Прил.2_Заявление-декларация.pdf admin320 КБ