Проекти на общината

Интегрирани услуги и комплексни грижи в домашна среда процедура BG05M9OR001-2.002 "Независим живот"

Категория: Проекти на общината Създадена на Вторник, 11 Октомври 2016 13:56 Последно обновена на Сряда, 30 Август 2017 14:16 Публикувана на Вторник, 11 Октомври 2016 13:56 Посещения: 4234

Публикувана информация

Във връзка с изпълнението на проект  „Интегрирани услуги и комплексни грижи в домашна среда, процедура BG05M9OP001-2.002-0023-C001 „Независим живот“ финансиран от Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” на 03.12.2015 год. приключи подаването на заявления от кандидат-потребителите на услугата и  канидатите за  предоставяне на услугата.

Подадени са 71 заявления  за ползване на услугата „личен асистент“/“социален асистент“/“домашен помощник“ и 60 заявления за кандидати за услугата „личен асистент“/“социален асистент“/“домашен помощник“.

На 27, 28 и 29.12.2015 год. бе организирано  и проведено  въвеждащото обучение на персонала в рамките на три дни. Вобучението бяха включени всички, които не са преминавали до момента обучение като лични асистенти, социални асиситенти или домашни помощници.

След  извършване на  оценка на индивидуалните потребности на кандидат – потребителите и представено  в срок Приложение № 3 за всеки един от тях  се определи месечен индивидуален бюджет. Направена е класация с часовете и на всеки кандидат- потребител е връчено уведомително писмо за тяхната класация и определените им индивидуални бюджети. Поради големия брой  кандидат-потребители и според техните  индивидуални потребности се взе решение за завишаване бройката на  предоставящите услугата. Домашните помощници по проект са 5 бр. за пълно работно време 8 часа и екипа взе решение при спазване на бюджета да бъдат назначени 10 дом. помощници на непълно работно време 4 часа и да бъдат удовлетворени потребностите на по-голям брой потребители. Социалните асистенти по проект са 10 бр. на пълно работно време 8 часа и  бе взето решение при спазване на бюджета, разписан по проекта да се назначат 20 социални асистенти  на непълно работно време 4 часа и да се обхванат 20 потребители.

Личните асистенти по бюджет са 30 за 130 часа / което означава непълно работно време -6 часа/ да се обхванат   хората с най-тежки увреждания и да се  оставят и  свободен брой часове за  втория етап на проекта през м. март. В първия етап са назначени  20 лични асистенти  и са обхванати 24 потребители.

С изпълнението на проекта, общината  подобрява качеството на живот  и на достъпа до  услуги  на хора с увреждания  и хора над 65 години, които са в невъзможност  за самообслужване.


Във връзка с изпълнението на проект  „Интегрирани услуги и комплексни грижи в домашна среда, процедура BG05M9OP001-2.002-0023-C001 „Независим живот“ финансиран от Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” от 17.02.2016 г. до 25.02.2016 г. приключи подаването на заявления от кандидат-потребителите на услугата и  канидатите за  предоставяне на услугата – втори етап.

Подадени са 22 заявления  за ползване на услугата „личен асистент“  и 19   кандидати за  предоставяне на услугата „личен асистент“.

След  извършване на  оценка на индивидуалните потребности на кандидат – потребителите за всеки един от тях  се определи месечен индивидуален бюджет. Направена е класация с часовете и на всеки кандидат- потребител е връчено уведомително писмо за тяхната класация и определените им индивидуални бюджети.

Назначени са 14 лични асистенти  и са обхванати 15 потребители на услугата.

С изпълнението на проекта, общината  подобрява качеството на живот  и на достъпа до  услуги  на хора с увреждания  и хора над 65 години, които са в невъзможност  за самообслужване на 68  потребители  на услугата , предоставена от 10 домашни помощника, 20 социални асистенти и 33 лични асистенти.

 

 


Във връзка с изпълнението на проект  „Интегрирани услуги и комплексни грижи в домашна среда, процедура BG05M9OP001-2.002-0023-C001 „Независим живот“ финансиран от Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” на 26 и 27.05.2016 год. в  с.Калояново бе проведена супервизия  на лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.

Целта на супервизията  е насочена към  подобряване работата  по отношение  на качеството  на услугата.

По време на груповата супервизия предоставящите социалната услуга  споделиха  за съпътстващите ги емоционални състояния и преживявания, отношението  към потребителите на услугата, споделиха опита, придобит по време на работата с тях и резултатите  от това.

В процеса на  дискутиране се разгледаха различни начини и методи  за справяне с кризисни ситуации с потребителите, отношението и реакцията на близките, оказваното съдействие  и помощ  както от близките на потребителите, така и от екипа  за организация  и управление на проекта.

Проведе се и индивидуална работа с някои от личните  и социални асистенти и домашни помощници.

На 17 и 18 януари  2017 година по проект на община Калояново „Интегрирани услуги и комплексни грижи в домашна среда” финансиран по процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година се проведе  второ двудневно надграждащо обучение за работа в услугите „личен асистент“, “социален асистент” и “домашен помощник”. През двата дни  от обучението участниците дискутираха по двойки ситуации от своята практика. Работата по двойки  с размяна на ролите  даде възможност   за извеждане  на силните страни  и позитивиране на участниците.Беше  представена  темата за  професионалните граници  и коментирани трудностите, когато  наетите лица  са част от  семейството на потребителите

Бяха използвани  следните методи : презентация, дискусия, мозъчна атака, работа по двойки и арт терапевтични техники.

Всички участници    изразиха  задоволство от проведеното обучение и  получиха сертификати за участието си.