Публичен регистър към Устройство на територията

Обявление

Категория: Устройство на територията Създадена на Петък, 25 Юни 2021 15:38 Последно обновена на Петък, 25 Юни 2021 15:38 Публикувана на Петък, 25 Юни 2021 15:38 Посещения: 826

Община Калояново, област Пловдивска, съобщава, че със Заповед № 204 от 10.06.2021 година е одобрен Проект за изменение на Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за урегулиране на УПИ II-143 и УПИ III-144 по имотни граница, кв. 15 по плана на с. Горна Махала, общ. Калояново, обл. Пловдивска.
Достъп до съдържанието на Заповедта и приложенията към нея могат да се получат в Община Калояново, отдел „ УТ“ , стая № 7.