Регистър на декларации по чл.12 ЗПУКИ и чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПКИ

Документи и програми

Категория: Общинска администрация Създадена на Сряда, 12 Октомври 2016 11:27 Последно обновена на Сряда, 12 Октомври 2016 11:27 Публикувана на Сряда, 12 Октомври 2016 11:27 Посещения: 15346

ДОКУМЕНТИ И ПРОГРАМИ 

1. Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011-2015 година

 

2. План за развитие на община Калояново 2007-2013

 

3. Вътрешни правила за работа на общинската администрация на община Калояново

 

4. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г.

 

5. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Калояново, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

 

6. Устройствен правилник на общинската администрация на община Калояново

 

7. Програма за ограничаване на популацията на безстопанствени кучета на територитя на община Калояново за периода 2011 - 2015

 

8. Програма за намаляване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Калояново за периода 2008 - 2011

 

9. Програма за опазване на околната среда. План за действие 2009-2013 година

 

10. Отчет за дейността на общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 

11. Общинска програма за закрила на детето - 2014

 

12. Прогарама за енергийна ефективност 2014 - приложение 3

 

13. Годишен доклад за изпълнение на „Общински план за развитие на Община Калояново 2011-2013 г.” за периода 2013 година

        Приложение 1 към доклада за междинна оценка на Общинският план за развитие на община Калояново 

 

14. Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015

 

15. Годишен план за развитие на социалните услуги в община Калояново за 2015

 

16. Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Калояново – 2011-2013 г.

Приложение към наредба 31 АДИОПР 2011-2013

 

17. Планът за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна с ромите ситуация (2012-2014) 

 

18. Годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на Община Калояново за мандат 2011-2015 г

 

19. План за младежта -2014г. в съответствие с Националната стратегия за младежта /2010-2020 г./

 

20. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

 

21. Общински план за развитие 2014-2020 година