Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  – „Европа инвестира в селските райони”

Договор № РО50-83/17.08.2016 г.. по Подмярка 19.1. от ПРСР 2014 – 2020 г

 

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО изпълнява проект по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е след извършване на проучване и анализ на територията да се изготви Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/ за територията община КАЛОЯНОВО.

СВОМР за територията на МИГ КАЛОЯНОВО ще включва мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Мярка 04 „Инвестиции в материални активи” съдържа няколко подмерки, които могат

да се включат в Стратегията, изхождайки от интереса към сходните мерки в предишния програмен период.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” цели разширяване на стопанствата на земеделските производители , с което да се осигури устойчиво развитие на земеделието. Марката ще насърчава и сътрудничеството между земеделските стопани, като целта е  съвместни инвестиции за предлагане на пазара и за съхранение.

Марката дава възможности за:

-проекти на ЗП или групи/организации на ЗП, чиито стопанства са с икономически размер на всяко стопанство 8 000 евро с дял на безвъзмездната финансова помощ (БФП) до 50% от общия размер на допустимите разходи. При определени критерии може да се увеличи до 70% максимално комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален бенефициент.

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията и земеделски производители, преработващи земеделска продукция, с което да се осигури производство на качествени продукти. Инвестиционната подкрепа е насочена към по-ефективно ползване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване на добавената стойност към земеделските продукти. Марката дава възможност за финансиране на проекти на:

-Земеделски производители или групи, в които стопанствата на участващите ЗП са с икономически размер на всяко стопанство над 8000 евро или за предприятия по ТЗ с дял на БФП до 50% от общия размер на допустимите разходи, и 40% от общия размер на допустимите разходи за големи предприятия по смисъла на ЗМСП.

-малки ЗП или групи ЗП, в които стопанствата са  със Стандартен производствен обем /СПО/ от 6000 до 7 999 евро и производството в един от секторите „плодове и зеленчуци” и „етерично-маслени и лекарствени култури” с дял на БФП до 60% от общия размер на допустимите разходи.

Мярка 06 „Развитие на стопанства и предприятия”

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” цели да насърчи инвестиционните дейности за създаването на заетост и да ускори диверсификацията на неземеделските дейности. Подмярката ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика”. Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне развитието на туризъм, съчетаващ културни и природни дадености.

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи, при спазване на правилата за „минимална помощ” за бенефициенти голели земеделски стопани или микропредприятия, еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по търговския закон, ЗК или ЗВ, както и физически лица, регистрирани по закона за занаятите. За бенефициенти-ЗП с малки стопанства, финансовата помощ е в размер на 85% от общите допустими разходи.

Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” е с бенефициенти местна власт, организации по ЗЮЛНЦ и читалищата.

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, която обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, спорта и отдиха. Финансирането за община Калояново, за ЮЛНЦ и читалищата е в размер на 100% от допустимите разходи при условие, че няма да се генерират приходи. Когато се установи потенциал за генерирани на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е до 50 000 евро за един обект, за който е установен потенциал за генериране на приходи, финансирането ще бъде в размер на 100 %.

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. За община Калояново и за ЮЛНЦ, и при условие че не се генерират приходи, размерът на финансовата помощ е 100% от общо допустимите разходи. Когато се установи потенциал за генерирани на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е до 50 000 евро за един обект, за който е установен потенциал за генериране на приходи, финансирането ще бъде в размер на 100 %.

Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване  на културното и природното наследство на селата” предвижда като бенефициенти единствено месни поделения на вероизповеданията. Позовавайки се на чл.  15 ал.3 от Наредбата за прилагане на подмярка 19.2, на база заявен интерес от страна на други бенефициенти от територията, МИГ може да разшири достъпа до тази мярка и за други кандидати-ЮЛНЦ, общините, читалища и други юридически лица в сферата на културата. Финансирането за бенефициенти, които са местни поделения на вероизповеданията, при условие че не се генерират приходи, финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите разходи и 75% при генериране на приходи.

 

Освен мерки от ПРСР, в стратегията за ВОМР на МИГ „КАЛОЯНОВО” след приключване на анализа на територията може да се включи също и финансиране от:

 1. ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

За проекти, които целят насърчаване на разработването и въвеждането на иновации в практиката, стимулиране на иновационната активност на предприятията и/или повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности на:

Малки, средни и големи предприятия със седалище на територията на МИГ (с 11 и повече наети служители).

Потенциални инвестиции, за които ОПИК може да осигури подпомагане в размер до 1 млн. евро безвъзмездна финансова помощи стратегията:

 • въвеждане на специфични мерки за подкрепа на иновационната дейност;
 • подкрепа за изследователска и иновационна инфраструктура;
 • интернационализация на иновационния процес;
 • популяризиране на добрите практики в иновационната дейност;
 • предприемачески дейности в творческата и културната индустрия;
 • разработване на нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество;
 • общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективно и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждане на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
 • развитие и укрепване на управленски капацитет в предприятието;
 • подкрепа за растежа на предприятието чрез подобряване на качеството и чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги;
 • подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП.

БФП може да варира от 50%до 90% от общия размер на допустимите разходи в зависимост от конкретна покана. Правилата по всяка покана ще са синхронизирани с УО на ОПИК.

 

 1. ОП ОКОЛНА СРЕДА

Тази ОП е достъпна за представители на ЮЛНЦ, както и за местната власт. Целта на ОПОС е подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата на Натура 2000.

Допустими дейности: За подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания в мрежата на Натура 2000, които са докладвани на ЕК, като такива с „неблагоприятно-незадоволително” състояние (мерки от Национална приоритетна рамка за действие за Натура 200).

Възможните за включване в стратегията мерки, при фиксирани 60 евро на хектар обхваната площ от защитена зона или приблизително общо 117 хил. евро при 100% размер на БФП, са както следва:

Мярка 43 „Подобряване на структурата и функциите на горските природни местообитания”;

Мярка 108 „Инвестиции за възстановяване на природни местообитания, засегнати от антропогенна дейност”;

Мярка 109 „Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания”.

 

 1. ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Тази ОП е отворена за работодатели, общини Калояново, НПО, центрове за професионално обучение, трудови посредници, социални предприятия, доставчици на социални услуги, регистрирани поделения на вероизповеданията, лечебни заведения и др.

Възмножните за включване в Стратегията мерки, при 100 % размер на БФП и максимален бюджет за проекти по ОПРЧР 760 000 евро, са както следва:

 • Дейности за младежи до 25 г. (икономически неактивни, безработни), безработни или неактивни лица от 30 до 54 г. (включително с ниско образование), безработни или неактивни лица над 54 г.;
 • Дейности за подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи (предимно обучения за работещи);
 • Дейности за приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените;
 • Дейности, свързани с активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост;
 • Дейности, свързани с повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, вкл. здравни и социални услуги от общ интерес (за хора с увреждания в изключително тежко положение и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (Брошура 1.pdf)Брошура 1.pdf 810 kB2017-09-21
Download this file (Брошура 2.pdf)Брошура 2.pdf 1376 kB2017-09-21