Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД Изпратихте Написана от Admin 97
Присъединяване на обект на производител на електроенергия към електроенергийната система (ЕСС) на страната Написана от Admin 107
Инвестиционно намерение за “Модернизация на земеделското стопанство“ с. Ръжево Конаре , община Калояново Написана от Admin 96
Разрешение за проучване на строителни материали Написана от Admin 162
Уведомление за инвестиционно предложение Написана от Admin 194
Инвестиционно предложение Написана от Admin 302
Инвестиционно намерение за “Изграждане на автосалон“ в ПИ с № 24582.14.1, с. Дълго поле , община Калояново Написана от Admin 241
Фотоволтаична-електроцентрала-с-мощност-2.0-МWp Написана от Admin 237
ИН за „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2.0 m Wp с местонахождение новообразуван ПИ с идентификатор 32038.4.206 урегулиран за УПИ 4. 206 за производствена и складова дейност“ Написана от Admin 285
„Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект – ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 110 БРОЯ БИВОЛИ“ в поземлен имот с идентификатор 63567.88.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, Стопански двор № 1, община Калояново, обла Написана от Admin 255